Privacy

Privacy- en cookiebeleid voor de website

1. Inleiding

Dit is ons Privacybeleid. Hierin staat hoe we gegevens die we van u via onze website ontvangen, verzamelen en verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door, zodat u onze standpunten en werkwijze ten aanzien van persoonsgegevens kent en begrijpt hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw eventuele opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u e-mailen naar info.netherlands@vastint.eu.

2. Wie wij zijn

Dit zijn de gegevens die we u als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moeten verstrekken op grond van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • De projectlocatie is Hullenbergweg 1-3, 1101 BW Amsterdam
 • Onze bedrijfsnaam is Vastint Netherlands B.V.
 • Wij zijn statutair gevestigd op het adres Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam

3. Welke gegevens wij mogen verzamelen

Wij mogen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • informatie die u op enig moment invult in formulieren of enquêtes op onze website;
 • een registratie van eventuele correspondentie tussen u en ons;
 • gegevens over transacties die u via onze website uitvoert;
 • gegevens over uw bezoeken aan onze website en de bronnen die u gebruikt;
 • informatie over uw computer (bijv. uw IP-adres, browser, besturingssysteem, enz.) voor systeembeheer en om samengestelde gegevens aan onze adverteerders te verstrekken.

Op grond van de AVG zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt, zonder dat dit uw rechten aantast. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als ten minste één van de volgende grondslagen van toepassing is:

 •  u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om, op uw verzoek, maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst aangaat;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons als verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; en/of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde – zoals het door ons verwerken van creditcardbetalingen – behalve wanneer de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

4. Cookies

[Alle cookies die door en op onze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-cookiewet.]

De website maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologie om informatie te verzamelen over uw toegang tot de website. Cookies zijn stukjes informatie met een unieke referentiecode die een website naar uw apparaat verstuurt om informatie over u op te slaan en soms te volgen.

Een aantal cookies gebruiken we slechts voor de duur van uw bezoek aan onze website – ze verlopen wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar de website terugkeert. Deze cookies blijven langer actief.

Alle cookies die op onze website worden gebruikt, worden door ons ingesteld.

De meeste webbrowsers voor computers en een aantal webbrowsers voor mobiele apparaten, aanvaarden cookies automatisch. Indien u dit liever niet hebt, kunt u uw browser zo aanpassen dat dit niet gebeurt of dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt ingesteld. U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u door het blokkeren of verwijderen van cookies de website mogelijk niet optimaal kunt gebruiken.

Onze cookies worden gebruikt:

Essentieel sessiebeheer

 • om een specifieke inlogsessie voor een gebruiker van de website te creëren, zodat de website onthoudt dat een gebruiker is ingelogd en zijn/haar paginaverzoeken op een effectieve, veilige en consistente manier worden ingewilligd;
 • om vast te stellen of een gebruiker de website eerder heeft bezocht, zodat we het aantal unieke gebruikers van de website kunnen bepalen en kunnen waarborgen dat we voldoende capaciteit hebben voor het aantal gebruikers dat we krijgen;
 • om vast te stellen of een bezoeker van de website op enige manier bij ons staat geregistreerd;
 • we kunnen ook informatie van uw computer registreren, inclusief het bestaan van cookies, uw IP-adres en informatie over uw browserprogramma, zodat we problemen kunnen diagnosticeren en uw gebruik van onze website kunnen beheren en volgen.

Functionaliteit

 • aanpassen van elementen van de promotionele lay-out en/of content van de webpagina’s.

Prestaties en metingen

 • verzamelen van statistische informatie over hoe onze gebruikers de website gebruiken, zodat we de website kunnen verbeteren en kunnen zien welke onderdelen onder gebruikers het meest populair zijn.

5. Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

We kunnen informatie over u gebruiken om:

 • websitecontent effectief aan u te presenteren;
 • informatie, producten en diensten te leveren waar u om gevraagd hebt of (met uw toestemming) waarvan wij denken dat deze u interesseren;
 • om overeenkomsten met u uit te voeren;
 • u toe te staan onze interactieve diensten te gebruiken, als u dat wilt;
 • u te informeren over onze tarieven;
 • u te informeren over andere goederen en diensten die u wellicht interesseren. Dit laten we ook door anderen doen en wij (of zij) kunnen contact met u opnemen.

Indien u een nieuwe klant bent, wordt er uitsluitend contact met u opgenomen als u daarmee instemt.

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken om een van de andere redenen in dit artikel 5, kunt u ons dit op elk moment laten weten door contact met ons op te nemen via info.netherlands@vastint.eu

We zullen uw gegevens dan uit onze systemen verwijderen. U erkent echter dat we u hierdoor niet altijd de best mogelijke [producten en] diensten kunnen bieden.
In een aantal gevallen kan het verzamelen van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting zijn. Indien u in deze gevallen uw persoonsgegevens niet verstrekt, zullen we u niet alle [producten en] diensten kunnen bieden.

6. Waar we uw gegevens opslaan

We kunnen uw verzamelde gegevens overdragen aan een opslaglocatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren en de betaling af te handelen.

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u hiermee akkoord. We doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw gegevens veilig te houden.

Betalingen worden versleuteld. Indien we u een wachtwoord geven, moet u dit geheim houden. Deel het niet. Hoewel we proberen bescherming te bieden, kunnen we de veiligheid van uw gegevens niet volledig garanderen. U neemt het risico dat het verzenden van die gegevens ondanks onze inspanningen niet veilig blijkt te zijn.

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zolang we deze nodig hebben om ze te gebruiken zoals hierboven in artikel 5 beschreven en/of zolang we uw toestemming hebben om ze te bewaren. In ieder geval zullen we een [jaarlijkse] evaluatie uitvoeren om te bepalen of we uw persoonsgegevens moeten bewaren. Uw persoonsgegevens worden verwijderd als we deze niet langer nodig hebben.

7. Verstrekken van uw gegevens

 • In de volgende gevallen mogen we uw gegevens verstrekken:
 • Indien we ons bedrijf, of onze vennootschap, willen verkopen, mogen we uw gegevens aan de potentiële koper verstrekken.
 • We mogen uw gegevens ook verstrekken aan andere bedrijven in onze groep.
 • We mogen uw gegevens verstrekken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, of ter bescherming van de eigendom, veiligheid of rechten van anderen.

We mogen informatie uitwisselen met anderen uit bescherming tegen fraude of kredietrisico’s.We mogen overeenkomsten met derden sluiten om diensten aan u te verlenen namens ons. Dit kan gaan om betalingsverwerking, zoekmachinefaciliteiten, reclame en marketing. In een aantal gevallen kan het nodig zijn dat derden toegang hebben tot (een deel van) uw gegevens. Dit zijn de derden die toegang hebben tot uw gegevens:

 • We Design Studio Graficzne
 • Vastint Netherlands B.V.

Wanneer uw gegevens voor een dergelijk doel vereist zijn, zullen we alle redelijke maatregelen treffen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en beveiligd worden verwerkt, en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde op grond van de AVG en de wet.

8. Uw rechten

U kunt ons vragen uw gegevens niet voor marketing te gebruiken. U kunt dit doen door de betreffende vakjes op onze formulieren aan te vinken, of door op enig moment contact met ons op te nemen via info.netherlands@vastint.eu.

Op grond van de AVG hebt u het recht:

 • te verzoeken om gratis inzage in, en verwijdering of rectificatie van, uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben;
 • te verzoeken om uw persoonsgegevens aan een andere persoon over te dragen (gegevensoverdraagbaarheid);
 • te worden geïnformeerd over welke gegevensverwerking plaatsvindt;
 • de verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering zoals opgenomen in artikel 11 hierna.

Wilt u een van de voorgaande rechten uitoefenen of hebt u andere vragen over onze website of dit Privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via info.netherlands@vastint.eu

9. Links naar andere websites

Onze voorwaarden en ons beleid gelden niet voor andere websites die u via een link op onze website bezoekt. We hebben geen zeggenschap over de wijze waarop uw gegevens door andere websites worden verzameld, opgeslagen of gebruikt. We raden u aan het Privacybeleid van deze andere websites te controleren voordat u hen gegevens verstrekt.

10. Wijzigingen

Indien we ons Privacybeleid wijzigen, publiceren we de wijzigingen op deze pagina. In dat geval sturen we u mogelijk ook een e-mail.

11. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

11.1 In het geval we persoonsgegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en deze besluiten rechtsgevolgen (of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen) voor u hebben, hebt u het recht om dergelijke besluiten op grond van de AVG aan te vechten, om menselijke tussenkomst te vragen, uw standpunt kenbaar te maken en van ons een toelichting op het besluit te krijgen.

11.2 Het in artikel 11.1 beschreven recht geldt niet in de volgende situaties:

 • het besluit is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons;
 • het besluit is wettelijk toegestaan; of
 • u hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven.

12. Geschillenbeslechting

12.1 Partijen stellen alles in het werk om eventuele geschillen, die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met dit Privacybeleid of met een schending daarvan, te goeder trouw te bespreken en te beslechten.

12.2 Indien een geschil niet minnelijk kan worden geschikt via gewone onderhandelingen tussen partijen, of indien een van hen (of beiden) niet bereid is (of zijn) om aan dit proces deel te nemen, kan een partij de andere partij schriftelijk voorstellen om gestructureerde onderhandelingen te gaan voeren, bijgestaan door een volledig geaccrediteerde mediator, alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen.

12.3 Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een mediator, of indien de overeengekomen mediator niet in staat of niet bereid is om op te treden en er geen andere mediator kan worden overeengekomen, mag elke partij – binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van een van genoemde gebeurtenissen – een gerenommeerd arbitrage-instituut in de stad van het project waarop de website betrekking heeft, vragen een mediator aan te stellen.

12.4 Binnen 14 dagen na aanstelling van de mediator (hetzij in onderlinge overeenstemming tussen partijen of door het bovengenoemde arbitrage-instituut conform hun mediationprocedure) komen partijen met de mediator samen om de procedure voor de mediation af te spreken, tenzij partijen en de mediator anders overeengekomen zijn.

12.5 Alle onderhandelingen in verband met het betreffende geschil (of de betreffende geschillen) zullen in vertrouwen worden gevoerd en zonder afbreuk te doen aan de rechten van partijen in eventuele verdere procedures.

12.6 Indien partijen overeenstemming bereiken over beslechting van het geschil dat onderwerp van de mediation is, zal deze overeenstemming schriftelijk worden vastgelegd en is deze, na ondertekening door de rechtsgeldig gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen, voor hen definitief en bindend.

12.7 Indien partijen er niet in slagen het geschil (of de geschillen) binnen 60 dagen (of een langere termijn zoals tussen partijen overeengekomen) na aanstelling van de mediator te beslechten, of indien een van beide partijen zich uit de mediationprocedure terugtrekt, mag elk van de partijen haar recht uitoefenen om een rechtsmiddel in te stellen via een gerechtelijke procedure bij een lokale rechtbank.

12.8 Eventuele geschillen zijn niet van invloed op de lopende verplichtingen die partijen op grond van dit Privacybeleid hebben.